Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot levering en plaatsing van interieurwerken, meubilair, verlichting en stofferingen van PGA Groep B.V. te Eindhoven, hierna te noemen PGA d.d. 01-12-1992

Artikel 1 – ALGEMEEN
1.1. Alle opdrachten, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende nadere en/of aanvullende
opdrachten en/of overeenkomsten worden door PGA aangegaan op basis van toepasselijkheid
van de in deze algemene voorwaarden neergelegde bepalingen, welke bepalingen
tevens van toepassing zijn op en geheel uitmaken van alle aanbiedingen; alle andere voorwaarden
waarnaar wordt verwezen door opdrachtgever of derden en welke in strijd zijn
met deze voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn slechts van toepassing
indien door PGA schriftelijk geaccepteerd en opdrachtgever verbindt zich reeds
thans zich niet op die voorwaarden, voorzover in strijd met deze, te zullen beroepen indien
onverhoopt andere dan deze voorwaarden (gedeeltelijk) (mede) toepasselijk blijken te zijn.
1.2. Opdrachten, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende nadere en/of aanvullende
opdrachten en/of overeenkomsten zijn voor opdrachtgever en PGA slechts bindend en
komen eerst tot stand doordat en voorzover zij door een daartoe bevoegde persoon door
PGA schriftelijk zijn geaccepteerd en/of schriftelijk bevestigd. Als bevoegde persoon is te
beschouwen die medewerker die een officiële bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde
procuratie heeft.
1.3. Indien de opdrachtgever niet tevens afnemer is, staat de opdrachtgever ervoor in en
garandeert volledig, dat de afnemer de voor hem uit deze opdracht voortvloeiende verplichtingen
nakomt.
1.4. Ten aanzien van opdrachten, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende nadere en/of
aanvullende opdrachten en/of overeenkomsten, verklaren partijen zich te onderwerpen
aan het Nederlandse recht en domicilie te kiezen ten kantore van PGA te Eindhoven.
1.5. Uitsluitend de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch is bevoegd kennis te nemen van alle
geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn of van overeenkomsten welke daarvan het voortvloeisel mochten zijn, zullen
ontstaan, met uitzondering van die geschillen welke behoren tot de bevoegdheid van de
Rechtbank, Sector Kanton.
1.6. Indien en voorzover aanbiedingen, opdrachten of overeenkomsten uitdrukkelijk en
rechtsgeldig enige van deze voorwaarden afwijkende bepaling bevatten zonder dat de
toepassing van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen
van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Ditzelfde geldt voor het geval enige
bepaling van de voorwaarden nietig wordt geoordeeld of vernietigd wordt.
Artikel 2 – AANBIEDINGEN
2.1. Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk
een andere termijn vermeld staat.
2.2. Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten,
vermogen, hoeveelheden,sterkte, lichtberekeningen, bouwfysische aspecten en meetrapporten
zijn zo nauwkeurig mogelijk doch deze opgaven zijn slechts bindend voorzover
zulks uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.
2.3. Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen en berekeningen zijn en blijven het eigendom
van PGA en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven,
ter inzage worden verstrekt of worden vermenigvuldigd.
Artikel 3 – OMVANG VAN HET WERK
3.1. Aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende nadere en/of
aanvullende opdrachten en/of overeenkomsten strekken zich slechts uit tot en voorzover
de leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden welke door PGA uitdrukkelijk in de
aanbiedingen of opdrachtbevestigingen worden omschreven. In geval van strijdigheid
prevaleert de opdrachtbevestiging van PGA.
3.2 Voor PGA behoren nimmer, tenzij uitdrukkelijk door PGA schriftelijk overeengekomen
en bevestigd, ondermeer de volgende leveringen en/of voorzieningen en/of werkzaamheden:
van bouwkundige aard, ten behoeve van installaties, koven en/of verticale betimmeringen
en/of afwerkingen, bekleding en/of lichtkoepels, sparingen, schilderwerk, met uitzondering
van die schilderwerkzaamheden welke eventueel behoren tot de door PGA te
leveren onderdelen, hulpconstructies.
3.3. Voor de aanvang en/of tijdens de gehele duur van de door PGA uit te voeren werkzaamheden
zal door opdrachtgever en voor rekening van opdrachtgever het volgende
verzorgd en/of aan PGA ter beschikking gesteld worden:
a. er dienen voldoende faciliteiten aanwezig te zijn om de installatiewerkzaamheden
onbelemmerd uit te voeren; b. een kraan cq. bouwlift van voldoende capaciteit inclusief
bedienend personeel ten behoeve van het verticale transport van PGA materialen en/of te
installeren onderdelen; c. op of in de directe omgeving van de plaats waar PGA haar
installatiewerkzaamheden verricht een droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijk afsluitbare
ruimte van voldoende omvang als onderkomen voor het personeel van PGA en voor
het opslaan van de te verwerken onderdelen, gereedschappen en persoonlijke eigendommen
van het PGA personeel; d. de eventueel benodigde vergunningen; e. de wettelijke
veiligheidsvoorzieningen alsmede het benodigde toezicht daarop; f. indien benodigd
bouwwarmte; g. voldoende vuilcontainers ten behoeve van afvoer van emballage, afval
etc.;
3.4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zullen eventueel afkomende
materialen, voor zover gewenst door PGA, het eigendom worden van PGA.
3.5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen behoort het uitvoeren en/of
leveren van speciale rapporten, metingen, proeven, berekeningen, revisie tekeningen niet
tot de verplichting en/of omvang van de werkzaamheden van PGA.
3.6. Alle door ons vervaardigde cq geleverde tekeningen en/of gereedschappen blijven
eigendom van PGA, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Tenzij na uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van PGA, is de aanvrager en/of opdrachtgever gehouden
ervoor zorg te dragen dat deze niet geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of ter
kennis van derden worden gebracht.
Artikel 4 – DE PRIJ S
4.1. Tenzij anders vermeld in de aanbieding/opdrachtbevestiging/overeenkomst zijn alle
prijzen voorzover nodig, inclusief kosten van verpakking en verzending binnen Nederland,
doch exclusief omzetbelasting, kosten van hijswerk, montage, installatie en inbedrijfstelling.
4.2. De in de aanbieding/opdrachtbevestiging/overeenkomst vermelde of anderszins opgegeven
prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding geldende kostprijzen. Indien
de ten tijde van de aanbieding gelden prijsbepalende factoren na die datum verhoging
ondergaan, waaronder met name begrepen (doch niet uitsluitend) prijzen van materialen,
lonen en onderdelen naar de B.D.B.-normen, ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare
omstandigheden, zullen de aan opdrachtgever te berekenen prijzen dienovereenkomstig
worden aangepast.
4.3. Indien in de opdrachtbevestiging/overeenkomst vaste prijzen zijn vermeld zullen desalniettemin
prijsverhogingen welke het gevolg zijn van onvoorziene factoren, in het bijzonder
die welke het gevolg zijn van door enige overheidsmaatregel (waar onder ook die van
een buitenlandse overheid) vastgestelde verhoging van kostprijsverhogende belastingen
en heffingen, in de prijzen kunnen worden doorberekend.
Wanneer op basis van het vorenstaande een wijziging van de aannemingssom is vastgelegd
heeft PGA het recht de gewijzigde aannemingssom te verwerken in de termijnen
waarin de oorspronkelijke aannemingssom betaalbaar was gesteld.
4.4. Ongeacht enig andersluidend beding is PGA steeds gerechtigd kostprijsverhogingen
als gevolg van valutawijzigingen van door PGA gekochte materialen volledig door te berekenen.
Artikel 5 – MEER- /MINDERWERK EXTRA KOSTEN
5.1. De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijzigingen
op te dragen, mits deze de door PGA aangenomen werkzaamheden niet verstoren.
Slechts meer- en/of minderwerk dat schriftelijk is opgedragen en door PGA schriftelijk
is bevestigd zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen.
Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever
op uitvoering respectievelijk van PGA op verrekening daarvan, indien en voor zover
door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk en/of minderwerk als zodanig
is opgedragen.
5.2. PGA heeft het recht alle kosten welke voor haar door de hierna te noemen oorzaken
ontstaan, aan de opdrachtgever in rekening te brengen:
a. wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld en/of invloed van PGA
worden verzwaard of niet normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden.
b. wanneer overheidsvoorschriften en/of maatregelen welke ten tijde van het afsluiten
van de overeenkomst cq. aanvaarding van de opdracht aan PGA niet bekend waren of
bekend konden zijn, van kracht worden;
c. beschadigen door derden aan ons product tijdens het installeren hiervan.
5.3. De uit de leden 1 en 2 van dit artikel voortvloeiende meer en/of mindere kosten zullen
met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 verrekend worden 14 dagen na het indienen
van de daarop betrekking hebbende rekening.
5.4. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van de in dit artikel
bedoelde posten een vermindering van de aanneemsom ten gevolge heeft, heeft PGA,
behoudens een eventuele verrekening van omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan
15% van deze vermindering.
Artikel 6 – LEVERTIJD
6.1. Onder leveringstijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen
het werk en/of levering moet worden opgeleverd.
6.2. Leveringstijden worden bij benadering vastgesteld, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk
door PGA bevestigd.
6.3. De leveringstijd gaat in op de dag dat PGA de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, over
alle technische details overeenstemming is verkregen en PGA in het bezit is van alle door
de opdrachtgever te verstrekken en/of voor de uitvoering van het werk benodigde tekeningen,
gegevens, metingen, goederen en/of bescheiden en tevens de betaling, indien en voor
zover deze bij opdracht dient te geschieden, door PGA is ontvangen.
6.4. Indien opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit andere met deze
opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is PGA gerechtigd, na
opdrachtgever schriftelijk ingebreke te hebben gesteld – zonder rechtelijke tussenkomst- de
uitvoering op te schorten zonder dat zij tot enige schadeloosstelling hoe ook genaamd is
gehouden; de leveringstijd wordt dan verlengt met de tijd dat het werk is opgeschort.
6.5. Ingeval van overschrijding van de levertijd anders dan door overmacht kan van de
partij door wiens schuld of voor wiens risico de overschrijding heeft plaatsgevonden
betaling van schadevergoeding gevorderd worden met inachtneming van het hiernavolgende:
a. de door de opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding wordt vastgesteld op het
bedrag van de door PGA werkelijk geleden directe schade voorzover deze schade
genoegzaam zal zijn aangetoond;
b. de door PGA verschuldigde schadevergoeding bedraagt ten hoogste 0,75 % van de voor
het desbetreffende werk overeengekomen aanneemsom per volle kalenderweek waarmee
de leveringstijd overschreden wordt en de totaal verschuldigde schadevergoeding
zal in geen geval meer bedragen dan 10 % van de voor het desbetreffende werk overeengekomen
aanneemsom.
6.6. Betaling van schadevergoedingen, ontstaan volgens het gestelde in dit artikel, zal
plaats vinden binnen een maand nadat de desbetreffende rekening is ingediend, met dien
verstande dat een door PGA verschuldigde schadevergoeding zal worden verrekend met
de termijn welke na oplevering door de opdrachtgever verschuldigd is.
6.7. Indien door PGA alleen onderdelen geleverd worden en deze niet door PGA gemonteerd
en/of geïnstalleerd worden, kan overschrijding van de levertijd door welke oorzaak
dan ook, nimmer – ook niet na ingebrekestelling- de opdrachtgever aanspraak geven op
enige directe en/of indirecte schadevergoeding. De leden 5 en 6 van dit artikel hebben
dan ook geen toepassing.
Wanneer de onderdelen na het verstrijken van de leveringstermijn door de opdrachtgever
niet zijn afgenomen, staan de onderdelen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening
en risico. Deze onderdelen worden als dan als afgeleverd beschouwd en hiervoor
gelden eveneens de betalingsvoorwaarden.
6.8. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook, kan nimmer door opdrachtgever
geheel of gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst cq, annulering van de opdracht
tot gevolg hebben.
Artikel 7 – TRANSPORT/RISICO
7.1. Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van afzending cq. aanlevering
voor risico van koper, resp. opdrachtgever. Ook indien franco-levering overeengekomen
is, is de koper en/of opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-,
brandwaterschade, diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door de goederen geleden.
De koper en/of opdrachtgever dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.
Bij aankomst der goederen heeft hij zich te overtuigen van de staat waarin zij zich bevinden.
Ingeval dan blijkt, dat de schade aan de goederen of materialen is toegebracht, dient
hij alle maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding te treffen, ook wanneer het
aangenomen werk betreft.
Artikel 8 – OPLEVERING
8.1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien het geheel bedrijfsklaar ter beschikking
van de opdrachtgever is gesteld en PGA daarvan schriftelijk aan opdrachtgever
mededeling heeft gedaan.
8.2. Indien tussen PGA en opdrachtgever een afnamekeuring door opdrachtgever is overeengekomen,
is de opdracht cq. het betrokken onderdeel voltooid en wordt PGA geacht
aan haar verplichtingen ingevolge de opdracht te hebben voldaan op het ogenblik dat de
goederen zijn goedgekeurd.
8.3. De afnamekeuring zal geschieden binnen twee dagen nadat PGA opdrachtgever
schriftelijk heeft gemeld dat het werk gereed is. Keuring zal geschieden op basis van
overeengekomen of tijdig overeen te komen keuringsmethodes of procedures of bij gebreke
daarvan overeenkomstig de bij PGA bestaande procedures of methodes en door PGA
gehanteerde normen. Indien de keuring niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, wordt
de opdracht geacht te zijn voltooid op het ogenblik van vernoemde melding.
8.4. Ingeval gebreken worden vastgesteld, bestaande uit ondeugdelijk materiaal of aantoonbaar
onvoldoende vakmanschap, zal PGA zonder bijkomende kosten de mogelijkheid
krijgen en ten spoedigste zorgdragen dat alsnog aan haar verplichtingen conform de
overeenkomst wordt voldaan, waarbij zij reeds geleverde goederen of onderdelen geheel
of gedeeltelijk kan terugnemen onder de verplichting tot levering van vervangende goederen
of onderdelen.
8.5. Indien de opdracht, bestek of werkomschrijving ruimte laat voor verschillende wijzen
van uitvoering en afwerking (b.v. bij gebruik van de woorden “soortgelijke” of “gelijkwaardige”)
kan het werk of het betreffende onderdeel uitsluitend worden afgekeurd wanneer
opdrachtgever bewijst dat de gekozen uitvoering of de betreffende materialen niet
geschikt zijn voor het doel waarvoor zij gebruikt worden, danwel niet van goede kwaliteit
zijn.
8.6. Geringe afwijkingen in kleur, afmeting, vormgeving of uiterlijk kunnen nimmer reden
zijn voor de opdrachtgever om goedkeuring van oplevering te weigeren. PGA is tot geen
verplichting of schadevergoeding hoe genaamd gehouden behoudens het nakomen van
het genoemde in artikel 10.
8.7. Bij ingebruikname of ingebruikstelling van geleverde goederen voordat de opdracht of
het betrokken deel van de opdracht is voltooid en voordat de overeengekomen afnamekeuring
heeft plaatsgevonden, zullen de aldus in gebruik genomen of ingebruikgestelde
goederen geacht worden door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd.
Artikel 9 – AANSPRAKELIJKHEID
9.1. PGA is niet aansprakelijk voor schade of kosten ontstaan aan de eigendommen van
opdrachtgever of van derden indien deze schade of kosten een gevolg zijn van fouten in
een door opdrachtgever voorgeschreven niet van PGA afkomstig ontwerp of in tekeningen,
gegevens of orders van anderen dan PGA afkomstig, ondeugdelijkheid van materialen,
onderdelen of gereedschap door of namens opdrachtgever te beschikking gesteld,
functionele ongeschiktheid van materialen, onderdelen en gereedschappen waarvan de
toepassing door opdrachtgever is voorgeschreven, ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden
door derden die door of in opdracht van opdrachtgever of zijn (onder)aannemers
in het werk gesteld, dan wel de schade anderszins samenhangt met het in artikel 1
t/m 8, 11 t/m 13 gestelde feiten of omstandigheden.
9.2. PGA is voor andere schade dan bedoelde in lid 1 van dit artikel toegebracht aan
eigendommen van opdrachtgever niet aansprakelijk voor een hogere som dan de helft van
het aan PGA voor het werk in voltooide staat in totaal verschuldigde en betaalde bedrag.
9.3. PGA is niet aansprakelijk voor niet juiste montage of installatie wanneer dit een
gevolg is van fouten in van opdrachtgever afkomstige tekeningen, gegevens, orders of
instructies indien PGA alles heeft gedaan wat redelijkerwijs van haar verwacht kan worden
om een deugdelijke uitvoering te verkrijgen.
9.4. Opdrachtgever is gehouden PGA te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van
aanspraken tot schadevergoeding die derden ten laste van PGA geldend mochten maken,
wanneer de schade aan derden is veroorzaakt door schending van octrooien en/of
auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materiaal of onderdelen, danwel
door toepassing van werkwijzen die aan PGA door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering
van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.
9.5. PGA is behoudens het gestelde in artikel 6 en 10 nimmer aansprakelijk uit welke hoofde
dan ook of verplicht tot enige vergoeding van direct of indirect geleden schade en/of
boete, bedrijfsschade, derving van inkomsten of andere kosten, welke direct of indirect
voortvloeien uit materiaal en/of fabricage fouten, verzuimen, annulering van de opdracht
en/of overeenkomst, keuring fabricage, montage inbedrijfstelling, gebruik van de door
PGA te leveren goederen of door welke oorzaak dan ook ontstaan, alsmede daden en/of
nalatigheid van PGA personeel en/of haar onderaannemers en/of leveranciers.
Artikel 10 – GARANTIE
10.1. PGA garandeert dat de door haar geleverde materialen en de door haar verrichte
werkzaamheden van goede kwaliteit zijn en dat de materialen geschikt zijn voor het doel
waarvoor zij gebruikt worden. Zij garandeert de deugdelijkheid van door haar geleverde
materialen en onderdelen en, indien deze werkzaamheden zijn overeengekomen, de juiste
uitvoering van de door haar verrichte montage- of installatiewerkzaamheden gedurende 6
maanden na oplevering. De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen
jegens PGA – zowel financieel als anderszins – heeft voldaan.
10.2. Vorderingen uit hoofde van deze garantie zijn niet ontvankelijk indien zij niet binnen
14 kalenderdagen nadat een gebrek is geconstateerd of redelijker wijs had kunnen zijn
geconstateerd, schriftelijk ter kennis van PGA zijn gebracht of niet binnen 6 maanden na
deze constatering in rechte aanhangig zijn gemaakt, alsmede indien zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van PGA door derden gebreken aan het geleverde of gemonteerde
worden hersteld.
10.3. PGA is uit hoofde van door haar verleende garantie slechts aansprakelijk voor die
gebreken blijkende binnen de garantietermijn waarvan de opdrachtgever bewijst dat deze
uitsluitend het directe gevolg zijn van materiaal- of constructiefouten en/of gebrekkige uitvoering
door PGA.
10.4. PGA is in gevolge deze garantie slechts gehouden, en wordt daar zonder verdere
kosten de gelegenheid toe gegeven, slechts voor zover het haar levering en/of installering
betreft, tot het kosteloos herstellen en/of vervangen en/of opnieuw construeren en/of
opnieuw monteren van het geleverde waarbij zij de reeds geleverde goederen geheel of
gedeeltelijk kan terugnemen en is tot geen verdere schadevergoeding hoe ook genaamd
gehouden. Opdrachtgever vrijwaart PGA voor alle aanspraken van derden voortvloeiende
uit gebreken.
10.5. Indien door opdrachtgever is bedongen dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd
worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers, is PGA niet gehouden
tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de betreffende
fabrikant of leverancier van die onderdelen of materialen jegens PGA heeft aanvaard en is
PGA slechts verplicht die garantieverplichting jegens opdrachtgever na te komen voorzover
de betreffende fabrikant of leverancier jegens PGA zijn garantieverplichting nakomt.
10.6. In geen geval is PGA tot enige garantie verplicht indien:
a. PGA tijdig te kennen heeft gegeven zich niet te kunnen verenigen met een haar door de
opdrachtgever voorgeschreven keuze van materiaal, leverancier en/of werkwijze;
b. door anderen dan PGA of diens personeel werkzaamheden aan de installatie of aan het
werk zijn of worden verricht (behoudens door PGA geselecteerde onderaannemers);
c. gebreken van het geleverde en/of gemonteerde het gevolg zijn van onoordeelkundig
gebruik of verzuim aan de zijde van opdrachtgever of diens personeel;
d. het geleverde en/of gemonteerde niet wordt gebruikt overeenkomstig de overeengekomen
bestemming;
e. opdrachtgever niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit deze
of een daarmee samenhangende overeenkomst;
f. de gebreken van het geleverde en/of gemonteerde het gevolg zijn van ondeugdelijkheid
van materialen en/of onderdelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
Artikel 11 – RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
11.1. Zodra materialen, goederen, onderdelen of gereedschappen, benodigd voor of bij de
uitvoering der opdracht op transport zijn gesteld naar de plaats van bestemming dan wel
voor transport op het bedrijf van PGA of van PGA’s leverancier geïndividualiseerd zijn en
voor transport gereed staan, draagt opdrachtgever het risico van alle directe of indirecte
schade van welke aard ook welke aan of door deze goederen, onderdelen of gereedschappen
ontstaan ook indien franco levering is overeengekomen. 11.2. Zolang opdrachtgever
niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens PGA uit hoofde
van welke overeenkomst ook, blijven de installaties, alsmede onderdelen en materialen,
hetzij roerend hetzij onroerend, voor rekening en risico van opdrachtgever, eigendom van
PGA. PGA heeft het recht na deugdelijke ingebrekestelling zonder gerechtelijke tussenkomst,
deze installatie, alsmede goederen en onderdelen als hierboven vermeld, terug te
nemen en deze voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan en/of voor hem,
indien mogelijk te verkopen, onverminderd het recht tot schadevergoeding.
Artikel 12 – ONDERAANNEMERS
12.1. PGA heeft het recht, ondanks andersluidend beding, het geheel of een gedeelte van
de te vervaardigen cq. te leveren goederen en/of te installeren onderdelen uit te besteden
aan derden cq. onderaannemers en/of leveranciers in te schakelen.
12.2. Overal waar in deze voorwaarden aansprakelijkheid van PGA is beperkt geldt eenzelfde
beperking van aansprakelijkheid van onderaannemers en/of onderleveranciers
tegenover opdrachtgever en derden. Vrijwaringsverplichtingen van opdrachtgever jegens
PGA gelden gelijkelijk voor opdrachtgever jegens door PGA ingeschakelde onderaannemers
en/of onderleveranciers.
Artikel 13 – BETALING
13.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal de betaling van de voor
de werkzaamheden en leveringen overeengekomen prijs als volgt plaatsvinden:
a. 30 % van het totaalbedrag onmiddellijk na ontvangst van de opdrachtbevestiging;
b. 60 % van het totaal aannemingsbedrag wanneer de voornaamste materialen op het
werk zijn aangeleverd cq. beschikbaar zijn en/of met het installeren gestart is;
c. 10% van het totaal aannemingsbedrag onmiddellijk na oplevering.
De tweede termijn is eveneens verschuldigd indien met de montage niet kan worden
begonnen vanwege een niet voor rekening van PGA komende oorzaak of verhindering.
De data weergegeven in de op het moment van opdracht geldende overall bouwplanning
zijn hiervoor bepalend.
13.2. Op prijswijzigingen als bedoeld in artikel 4 zijn de in het voorgaande lid genoemde
termijnen zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
13.3. Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore
van PGA of op een door PGA aan te wijzen rekening.
13.4. Alle kosten vallende op de incasso van vorderingen zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk,
komen voor rekening van opdrachtgever. Bij overschrijding van de betalingstermijn
is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, de opdrachtgever aan
PGA van rechtswege een rentevergoeding verschuldigd ter grootte van 1,25 % per maand
van het factuurbedrag, waarbij een deel van een maand zal gelden als een volledige
maand, onverminderd verdere aan PGA toekomende rechten.
13.5. Betaling is verschuldigd binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum. Alle betalingen
zijn verschuldigd in Euro’s.
13.6. Reclames zowel op de uitvoering van werk of leveringen, als ook op facturen kunnen
slechts worden ontvangen wanneer aangetekend schriftelijk ingediend, binnen 8 dagen
na oplevering of aflevering van het werk of het goed, of na toezending van de facturen en
nadien niet meer. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever
niet op.
Artikel 14 – OVERMACHT, ONTBINDING EN OPSCHORTING
14.1. Onder overmacht aan de zijde van PGA wordt verstaan alle van de wil van de partijen
onafhankelijke omstandigheden (ook indien die omstandigheden één van hen treft)
welke redelijkerwijs de nakoming van de overeenkomst erg kostbaar, onmogelijk of zeer
bezwaarlijk maken, zoals vertraagde levering van tijdig bestelde materialen of onderdelen,
mechanische en andere niet voorziene storingen in het bedrijf van PGA of van haar toeleveranciers
en/of onderaannemers, stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen
door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen oproer, zo hier te lande
als in het land van herkomst van materialen, oorlog of oorlogsgevaar, atoomkernreacties
hier te lande of in andere landen, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, ziekte
van onvervangbare werknemers, daaraan verwante of daarmede verband houdende
buitengewone omstandigheden, zoals uit- en invoerverboden enz., gehele of gedeeltelijke
mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid,verbod tot levering aan koper
of opdrachtgever, opgelegd door groepen, organisaties of contractuele samenwerkingen,
waarbij PGA is aangesloten, gehele of gedeeltelijke brand en andere ongevallen in het
bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet tijdige levering van
goederen door leveranciers in het buitenland, stagnaties in de aanvoer uit andere landen
en in het algemeen alle omstandigheden gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, die buiten
de controle of zeggenschap van PGA vallen.
14.2. Wanneer als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden
opdrachtgever of PGA redelijkerwijze is verhinderd om de overeenkomst uit te voeren –
onverschillig of deze verhindering zich tot de gehele of tot de gedeeltelijke uitvoering van
de overeenkomst uitstrekt en onverschillig of de verhindering een tijdelijke danwel een
definitief karakter draagt – heeft de getroffen partij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst
hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te
schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden door daartoe strekkende
schriftelijke mededeling aan de andere partij.
14.3. Wanneer de uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht is opgeschort,
is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting heeft plaatsgevonden
verplicht binnen 6 maanden te kiezen voor uitvoering danwel voor gehele op
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
14.4. Zowel ingeval van ontbinding als in dat van opschorting tengevolge van overmacht is
PGA gerechtigd terstond betaling te verlangen van reeds gekochte en/of gedeeltelijk vervaardigde
materialen en/of onderdelen en/of op het werk aangevoerde materialen (al dan
niet verwerkt) en reeds verrichte werkzaamheden alsmede voor schade, kosten en interesten
een redelijk deel der door haar gederfde winst daaronder begrepen.
14.5. In geval van ontbinding of opschorting van de opdracht en/of overeenkomst door
PGA tengevolge van overmacht, zal PGA niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.
14.6. PGA zal verder het recht hebben om zonder rechterlijke tussenkomst door eenvoudig
schriftelijke daartoe strekkende mededeling aan opdrachtgever de opdracht en overeenkomst
geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of garantie
gehouden te zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten ingeval:
a. opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen welke
voor hem uit deze of andere met PGA gesloten overeenkomsten voortvloeien;
b. wanneer een aanvraag tot faillissement wordt ingediend tegen opdrachtgever danwel
zijn faillissement wordt uitgesproken of door hem surséance van betaling wordt aangevraagd
en/of hem verleend, al dan niet voorlopig;
c. wanneer beslag wordt gelegd op een aanzienlijk gedeelte van zijn activa;
d. wanneer de bedrijfsvoering gestopt wordt danwel het bedrijf wordt geliquideerd;
e. alsmede – indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is – wanneer hij overlijdt, toegelaten
wordt tot de WSNP, onder bewind of curatele wordt gesteld.